Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper:
Memali
Edisonweg 17
8071 RC Nunspeet.
KvK nr. 59345047.
BTW-identificatienummer: NL002323861B76

Voor vragen en/of klachten kunt u contact opnemen,stuur een email naar klantenservice@memali.nl.
Koper: de consument die een artikel koopt van verkoper. Artikel: alle zaken en producten die verkoper aan koper levert.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor ieder aanbod en iedere overeenkomst tussen verkoper en de koper, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken. Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Zodra de wijzigingen aan de koper zijn meegedeeld treden ze in werking. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet op voorhand zijn verstrekt, geldt het (ten dele) voldoen van het factuurbedrag aan verkoper als acceptatie van deze voorwaarden. Indien een der bepalingen door een bevoegde rechter niet-toepasselijk wordt verklaard, gelden de overige bepalingen onverkort.

Artikel 3. Aanbiedingen

Aanbiedingen worden bekend gemaakt via de webpagina danwel social media en gelden maximaal voor de duur van 24 uur, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Ieder aanbod bevat een voldoende nauwkeurige omschrijving van het product, eventueel aangevuld met afbeeldingen. Een aanbieding vervalt indien het artikel waarop de aanbieding betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Kennelijke schrijffouten binden de verkoper niet. Verkoper is gerechtigd aanbiedingen te wijzingen, in te trekken danwel bestellingen te annuleren indien deze in de tussentijd niet (meer) bestelbaar blijken te zijn. Onze acties zijn niet met terugwerkende kracht. Heb jij een item besteld die een dag noch later in de sale staat dan zullen wij hierin niet compenseren.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de koper van het aanbod, waarna verkoper de ontvangst van het aanbod via elektronische weg bevestigd. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door verkoper is bevestigd, kan koper de overeenkomst kosteloos ontbinden. De overeenkomst komt te vervallen indien niet binnen drie dagen na de aanvaarding door koper conform artikel 9 is betaald.

Artikel 5. Levering

Levering op het door koper opgegeven bezorgadres geschiedt normaal gesproken binnen drie werkdagen, doch geschied uiterlijk binnen dertig dagen na aanvaarding van het aanbod door koper. Verzendkosten komen voor rekening van koper. Bij niet tijdige levering dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen waarbij verkoper een redelijke tijd moet worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Indien van toepassing zal verkoper koper tijdig inlichten indien niet op de afgesproken datum kan worden geleverd. Indien een artikel niet bestelbaar blijkt te zijn, worden eventueel reeds betaalde gelden terugbetaald.

Artikel 6. Ontbinding door de koper

Koper kan binnen 14 werkdagen na ontvangst van het artikel de overeenkomst ontbinden zonder opgave van redenen. Koper zal gedurende deze termijn zorgvuldig omgaan met bestelde artikelen en deze alleen gebruiken om

vast te stellen of hij het artikel wil behouden. Indien koper van het herroepingsrecht gebruik maakt dient hij het artikel te retourneren in de originele verpakking conform de bij de verzending geleverde instructies. De kosten voor het retourneren komen voor rekening van de koper. Reeds betaalde bedragen zal verkoper binnen dertig dagen na terugzending terugbetalen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud.

De door verkoper geleverde artikelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de daarop betrekking hebbende factuur volledig heeft betaald.

Artikel 8. Reclames

Geleverde artikelen dienen binnen acht dagen na levering op onvolkomenheden te worden gecontroleerd. Reclames ter zake van gebreken dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen na levering bij verkoper te worden gemeld, waarna het artikel dient te worden geretourneerd. Verkoper zal kosteloos, indien voorradig, een ander โ€“ vergelijkbaar โ€“ artikel toesturen. Indien een vergelijkbaar artikel niet voorradig is, worden reeds betaalde bedragen van koper terugbetaald.

Artikel 9. Betaling.

Betaling door koper dient te geschieden door het volledig aankoopbedrag binnen drie dagen na de bestelling te voldoen op het rekeningnummer van verkoper.

Artikel 10. Overmacht.

Tijdens overmacht worden leverings- en andere verplichtingen van verkoper opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis door verkoper verhinderen en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dan dertig dagen, zijn zowel verkoper als koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Verkoper is niet aansprakelijk voor schade welke haar niet kan worden toegerekend. Retouren worden terug gestuurd op eigen verantwoording. Wanneer een pakket zoek raakt zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 12. Rechtskeuze

Op elke overeenkomst tussen verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Geschillen ter uitvoering van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van verkoper.